logo

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov zákazníkov je pre nás prioritou. Preto by sme vás v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ďalej len "GDPR"), chceli informovať o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb.

1. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Digital & Legal s.r.o., IČO 07638990, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 304555/MSPH (ďalej len "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje Správcu sú: e-mail: [email protected]

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

2. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame na právnom základe uvedenom v článku III, sú:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko kontaktnej osoby);
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • údaje zo vzájomnej komunikácie a interakcie (napr. informácie o našom vzájomnom kontakte, vybavovaní reklamácií a požiadaviek na služby).

3. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci našej vzájomnej obchodnej spolupráce, spracúvame na základe týchto právnych základov a na tieto účely

 • Plnenie zmluvy a/alebo vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy;
 • plnenie právnych povinností, ktoré nám ukladajú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov);
 • oprávnený záujem v súvislosti s ochranou a vymáhaním našich prípadných pohľadávok;
 • súhlas s prispôsobením ponúk a reklamy vašim preferenciám na základe tzv. cookies. Viac informácií o tomto spracúvaní nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

4. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich údajov dodržiava pravidlá minimalizácie údajov a uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné. Doba uchovávania vyplýva z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutia prevádzkovateľa na zabezpečenie ochrany oprávnených záujmov. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od uzavretia príslušnej zmluvy na zabezpečenie plnenia našich zmluvných povinností a oprávneného záujmu na ochranu a vymáhanie našich prípadných pohľadávok. Daňové doklady obsahujúce vaše osobné údaje budeme archivovať v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty po dobu 10 rokov.


5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ. V súvislosti s poskytovaním našich služieb môžu byť vaše osobné údaje odovzdané oprávneným subjektom, ktoré zabezpečujú určité činnosti tvoriace súčasť našich služieb. Tieto subjekty sú oprávnené nakladať s údajmi výlučne na účely vykonávania činnosti, na ktorú boli poverené prevádzkovateľom. V tomto prípade sa na účely vykonávania činnosti spracovania nevyžaduje váš súhlas, pretože takéto spracovanie je priamo povolené zákonom.

Subdodávateľmi môžu byť subjekty

 • poskytovatelia IT služieb vrátane cloudových úložísk a služieb IT bezpečnosti (napr. Salesforce.com, Microsoft)
 • podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/spracovaní platieb na základe zmluvy (napr. Stripe)
 • poskytovanie elektronického obchodu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou elektronického obchodu,
 • poskytovanie marketingových služieb.

Príjemcovia sú ubezpečení o vysokej úrovni bezpečnosti vašich osobných údajov. V prípade prenosu údajov mimo EÚ sa uplatňujú pravidlá na zabezpečenie primeranej a porovnateľnej úrovne ochrany ako v rámci EÚ.

6. Vaše práva

Podľa podmienok nariadenia GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom, Uvedené informácie vám poskytneme predovšetkým prostredníctvom tohto formulára tu,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • v určitých prípadoch právo na vymazanie osobných údajov,
 • obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracovaniu,
 • právo na prenosnosť údajov.

V záležitostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov a uplatnenia vyššie uvedených práv, ktoré spracúvame, sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu údajov - Luciu Poulovú ([email protected])

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, webová stránka: www.uoou.cz), ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, alebo podniknúť právne kroky.

Nie ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje, avšak bez poskytnutia nevyhnutných osobných údajov potrebných na vašu riadnu identifikáciu ako zmluvnej strany nie je možné uzavrieť zmluvu a zabezpečiť jej plnenie.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že

 • prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov,
 • k osobným údajom majú prístup len osoby poverené prevádzkovateľom.

8. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nové znenie podmienok ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke.

 Dátum aktualizácie: 18.08.2023.