logo

Podmienky používania

Tieto podmienky (ďalej len "Podmienky") stanovujú všeobecné podmienky medzi spoločnosťou Digital & Legal s.r.o. (registračné číslo 07638990, ďalej len "Green0meter") a vami, ak sa rozhodnete používať produkty, webové stránky a služby spoločnosti Green0meter (ďalej len "Služby").

Pozorne si prečítajte tieto podmienky. Ich prijatím potvrdzujete, že ste si ich prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Ak tieto Podmienky prijmete, predstavujú vzájomný záväzok. Ak súhlasíte s Podmienkami v mene nejakého subjektu (napríklad vášho zamestnávateľa alebo spoločnosti, pre ktorú pracujete), prijatím Podmienok vyhlasujete, že máte zákonné oprávnenie zaväzovať tento subjekt. V takom prípade považujeme tento subjekt za nášho klienta.

1. SLUŽBY A ICH VYUŽÍVANIE

Green0meter

 • poskytuje poradenské služby v oblasti ESG,
 • prevádzkuje webovú stránku www.green0meter.com,
 • poskytuje platformu Green0meter, ktorá je k dispozícii na adrese app.green0meter.com a ktorá po zriadení používateľského účtu umožňuje prístup k nasledujúcim službám:
  • Modul CO2 Green0meter
  • Modul CSRD Green0meter
  • Modul SFDR Green0meter
  • Modul ESG Green0meter
  • Akýkoľvek iný modul, ktorý je súčasťou služieb Green0meter.

Webová lokalita

 1. Spoločnosť Green0meter vlastní všetky práva, najmä autorské práva a súvisiace práva, na skutočný obsah webovej stránky vrátane textu a dizajnu, grafiky, ochranných známok, log, vytvorených správ a odporúčaní, ako aj na výber a usporiadanie súborov obsiahnutých na webovej stránke. Obsah webovej lokality môže byť chránený aj právami tretích strán.
 2. Prevádzkovateľ a všetky osoby, ktoré používajú alebo majú v úmysle používať Webovú lokalitu (ďalej len "Používatelia"), sa riadia týmito Podmienkami používania Webovej lokality (ďalej len "Podmienky"). Používateľ vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami vstupom na ktorúkoľvek z webových stránok prístupných na Webovej lokalite.
 3. Webová lokalita je zverejnená tak, ako je. Akékoľvek informácie alebo údaje zverejnené na webovej lokalite nie sú záväzné, sú zverejnené na informačné účely a spoločnosť Green0meter ich môže kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť. Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na tejto webovej lokalite, s výnimkou týchto Pravidiel a Zásad ochrany osobných údajov, nepredstavuje žiadny právny úkon smerujúci k vytvoreniu právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

Platforma Green0meter

 1. Ak používate platformu Green0meter, spoločnosť Green0meter vám udeľuje nevýhradnú, neprenosnú a nezrušiteľnú licenciu na používanie softvérového nástroja na výpočet uhlíkovej stopy a iných hodnôt ESG.
 2. Všetky práva na softvér vrátane autorských práv zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti Green0meter. Vaša spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať tieto práva a nevykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli tieto práva porušovať.
 3. Služba platformy je určená na používanie len podnikateľmi alebo verejnými subjektmi na účely ich podnikania alebo iných odborných alebo verejnoprospešných činností. Vyhlasujete, že Platformu budete používať ako podnikateľ alebo subjekt verejnej správy alebo v ich mene a výlučne na účely súvisiace s týmito činnosťami. Služba nie je určená na používanie spotrebiteľmi.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Prístup k platforme Green0meter je možný prostredníctvom hlavného používateľského účtu, ktorý si môžete vytvoriť pomocou online registračného formulára. Súhlasíte s tým, že pri registrácii poskytnete len pravdivé, presné, úplné a aktuálne informácie a budete ich udržiavať aktuálne. Ste zodpovední za všetky aktivity v rámci svojho účtu.
 2. Ak súhlasíte s podmienkami v mene subjektu (napríklad svojho zamestnávateľa alebo spoločnosti, pre ktorú pracujete), prijatím podmienok vyhlasujete, že máte zákonné oprávnenie zaväzovať tento subjekt. V tomto prípade považujeme tento subjekt za nášho klienta.
 3. Pri používaní platformy môžete vytvoriť prístup aj pre iných používateľov vo vašej organizácii, napríklad na zhromažďovanie údajov alebo správu pridružených subjektov.
 4. Svoje prihlasovacie údaje uchovávajte v bezpečí a neposkytujte ich iným osobám. Aby ste zabránili akémukoľvek narušeniu vášho používateľského účtu, musíte (i) chrániť akékoľvek zariadenie používané v súvislosti so službou pred zneužitím, (ii) nastaviť bezpečné prihlasovacie údaje, (iii) zabrániť prístupu tretích strán k vašim prihlasovacím údajom a (iv) chrániť svoje prihlasovacie údaje a zabrániť ich zneužitiu.
 5. Bezodkladne nám oznámite akékoľvek narušenie bezpečnosti alebo neoprávnené použitie vášho používateľského účtu.
 6. Vyhradzujeme si právo nás, našich zmluvných partnerov alebo zamestnancov na prístup k vášmu používateľskému účtu a k informáciám, ktoré ste poskytli, najmä na účely podpory a údržby alebo z akýchkoľvek bezpečnostných, technických alebo fakturačných dôvodov.
 7. Používateľské konto a prístup k platforme sa zriaďuje na dobu neurčitú, pričom jeho zrušenie podlieha čiastkovým ustanoveniam týchto podmienok.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Obsah webovej stránky je verejne prístupný a jeho používanie je bezplatné.
 2. Používanie platformy Green0meter je spoplatnené. Cena služby závisí od počtu modulov, ktoré si predplatíte, a od veľkosti vašej spoločnosti. V rámci registrácie do platformy máte možnosť využiť bezplatné skúšobné obdobie, pred ktorého koncom vás bude kontaktovať zástupca spoločnosti Green0meter, aby určil cenovú ponuku.
 3. Cenu za platformu Green0meter je možné platiť mesačne alebo ročne, ak nie je dohodnuté inak. Platbu je možné uskutočniť formou predplatného pomocou kreditnej/debetnej karty prostredníctvom integrovanej platobnej brány (ďalej len "predplatné") alebo prostredníctvom faktúry. Cena služby je splatná vopred.
 4. Ak si chcete predplatiť platenú službu, súhlasíte s poskytnutím presných a pravdivých fakturačných údajov, zaväzujete sa ich aktualizovať a vyhlasujete, že ste oprávnený používať zvolený spôsob platby.
 5. Máte právo zmeniť zvolený spôsob platby, za týmto účelom kontaktujte zákaznícku podporu. Ak si želáte pokračovať v používaní služieb, ste povinní poskytnúť potrebné údaje pre alternatívny spôsob platby za službu.
 6. V prípade "predplatného" súhlasíte s povolením opakovaných platieb a povoľujete spoločnosti Green0meter uložiť váš platobný nástroj.
 7. V prípade, že automatická fakturácia opakovaných platieb za predplatné zlyhá alebo evidujeme neuhradenú faktúru, oznámime vám to e-mailom a vy nám do 7 dní poskytnete nový spôsob platby a/alebo všetky údaje potrebné na spracovanie platby v prípade, že chcete pokračovať v používaní Služby. V opačnom prípade môžu byť vaše služby pozastavené alebo zrušené. Pozastavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu neplatenia môže mať za následok stratu prístupu k vášmu účtu Green0meter. V prípade oneskorených platieb ste povinní uhradiť aj primerané náklady vzniknuté pri vymáhaní oneskorených platieb.
 8. Cenu za službu môžeme kedykoľvek jednostranne zmeniť. Aktualizovanú cenu vám oznámime najmenej 15 dní vopred. Zmena ceny nemá vplyv na už zaplatenú cenu za obdobie, ktoré ste si vybrali. Ak v tejto lehote aktualizovanú cenu neodmietnete, na začiatku nového obdobia vám budeme účtovať novú cenu. Ak s novou cenou nesúhlasíte, poskytovanie Služby bude ukončené na konci aktuálneho obdobia.
 9. Služba sa automaticky a opakovane obnoví na rovnaké obdobie, pokiaľ ju vy alebo my nezrušíme písomným oznámením o neobnovení najneskôr v posledný deň aktuálneho obdobia, za ktoré ste za Službu zaplatili. Obnovovacie obdobie môžete zrušiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected].
 10. Ak nie je uvedené inak, naše ceny sú uvedené bez DPH, spoločnosť Green0meter je povinná pripočítať k cene Služby príslušnú sumu DPH, ak sa stane platcom DPH a ak sa na cenu Služby vzťahuje DPH podľa platných právnych predpisov.
 11. Ak sa z oprávnených dôvodov nedohodneme inak, neposkytujeme žiadne náhrady bez ohľadu na dôvod alebo spôsob ukončenia používania Služby. Ukončenie používania Služby nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť nám plnú cenu Služby za dohodnuté obdobie.

4. POUŽÍVANIE SLUŽBY, PODPORA

 1. Služby sú dostupné len prostredníctvom internetu. Je vašou zodpovednosťou správne nastaviť zariadenia a sieťové pripojenia, aby ste mohli plne využívať služby, vrátane nastavení webového prehliadača. Nezodpovedáme za fungovanie vášho internetového pripojenia ani za správne nastavenie vašich zariadení alebo sietí.
 2. Snažíme sa Služby neustále zlepšovať. Môžeme kedykoľvek bez obmedzenia zmeniť Služby, odstrániť funkcie alebo ukončiť prístup k aplikáciám a službám tretích strán. Ak v dôsledku zmeny Služieb stratíte prístup k svojmu obsahu, budeme vás o tom vopred informovať.
 3. Urobíme všetko pre to, aby sme Služby prevádzkovali bez prerušenia. V niektorých prípadoch však môže byť váš prístup k Službám obmedzený alebo pozastavený, okrem iného v dôsledku (i) odstávok alebo okien údržby, (ii) technických porúch, (iii) konania alebo opomenutia tretích strán (napr. zlyhania poskytovateľa hostingu, nepravidelnosti alebo prerušenia podpory pre služby tretích strán, od ktorých sú Služby závislé, útokov na Služby atď), (iv) problémov s pripojením alebo (v) vyššej moci.
 4. Nesmiete (i) žiadnym spôsobom komerčne využívať Službu, okrem prípadov, keď je v inej zmluve stanovené inak, (ii) reprodukovať alebo inak duplikovať Službu, vykonávať úpravy Služby alebo odvodené diela zo Služby vrátane vytvárania záložných kópií, (iii) distribuovať, udeľovať licencie, sublicencie, predávať, prevádzať, prenajímať Službu, (iv) vystavovať Službu alebo ju alebo svoj používateľský účet sprístupňovať verejnosti, (v) prekladať, spracovávať upravovať alebo inak meniť Službu, (vi) spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo sa inak pokúšať získať zdrojový kód Služby, (vii) pokúšať sa prelomiť bezpečnostné opatrenia Služby alebo inak útočiť na Službu, (viii) vyvíjať alebo sa podieľať na vývoji služby, ktorá je založená na Softvéri, je z neho odvodená alebo mu inak konkuruje, (ix) používať Službu v rozpore s akýmkoľvek zákonom, nariadením alebo štatútom, alebo (x) odstraňovať alebo meniť naše označenia na Službe.
 5. V rámci Služby poskytujeme podporu tým, že odpovedáme na vaše otázky týkajúce sa používania a nastavenia Služby atď. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom [email protected] alebo chatu na platforme Green0meter Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vám v primeranom čase poradili. Za nedostupnosť podpory však nenesieme zodpovednosť.

5. VÁŠ OBSAH A SÚKROMIE

 1. Na plnenie našich povinností stanovených v Podmienkach je nevyhnutné, aby sme spracúvali niektoré vaše osobné údaje (ak ste fyzická osoba) alebo osobné údaje vašich zamestnancov alebo iných spolupracovníkov, ktorí používajú Službu vo vašom mene a ktorí majú prístup k vášmu používateľskému kontu. Úplné informácie o tom, ako tieto Osobné údaje spracúvame, sú k dispozícii v našom oznámení o ochrane osobných údajov https://www.green0meter.com/cs/ochrana-osobnich-udaju.
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "osobné údaje") v zmysle všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"). Je vašou výhradnou zodpovednosťou, aby ste pri používaní Služby a zhromažďovaní osobných údajov prostredníctvom Služby dodržiavali všetky platné právne predpisy.
 3. V snahe zlepšiť poskytovanie Služby Webová lokalita obsahuje funkcie ("cookies"), ktoré nám umožňujú sledovať a analyzovať určité aspekty používania a výkonu Webovej lokality a Platformy. Viac informácií nájdete na odkaze - "odkaz na zásady používania súborov cookie".
 4. Naše Služby vám umožňujú ukladať obsah alebo ho zdieľať s inými používateľmi. Na váš obsah si nenárokujeme vlastnícke práva a zostáva vaším vlastníctvom.
 5. Vaša spoločnosť je plne zodpovedná za akýkoľvek obsah, ktorý vytvorí alebo importuje do softvéru. Spoločnosť Green0meter nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, nezrovnalosti alebo opomenutia v takomto obsahu.
 6. Vaša spoločnosť je zodpovedná za pravidelné zálohovanie všetkých údajov, ktoré vytvorí alebo uloží v softvéri. Spoločnosť Green0meter nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie takýchto údajov.
 7. Spoločnosť Green0meter si vyhradzuje právo preskúmať váš obsah v prípade vyšetrovania podozrenia z porušenia týchto Podmienok alebo platných zákonov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zablokovať alebo odstrániť váš obsah zo Služieb, ak zistíme, že porušuje tieto Podmienky alebo platné právne predpisy. Môžeme proti vám tiež podniknúť kroky, okrem iného vrátane okamžitého pozastavenia Služieb alebo zrušenia vášho účtu Green0meter.
 8. Vzájomne sa dohodneme, že budeme používať značky, logá a obchodné názvy každej strany obvyklým spôsobom na identifikáciu druhej strany v propagačných a marketingových materiáloch vrátane webovej stránky.

6. DÔVERNOSŤ

 1. Dôverné informácie sú akékoľvek neverejné informácie obchodnej alebo technologickej povahy vrátane obchodných tajomstiev, bez ohľadu na to, či sú označené ako dôverné, ktoré ste sa vy alebo my dozvedeli alebo sa dozvieme priamo alebo nepriamo, akýmkoľvek spôsobom komunikácie alebo pozorovania, v súvislosti s vaším používaním Služby. Dôverné informácie zahŕňajú okrem iného obchodné tajomstvá, know-how, počítačové programy a princípy ich fungovania, zdrojový a strojový kód počítačových programov, dátové súbory, algoritmy, architektonické návrhy, analýzy, predbežné a koncepčné materiály, špecifikácie a popisy, cenové politiky, obchodné plány atď. Dôverné informácie zahŕňajú aj informácie, ktoré ste nám poskytli pred začatím používania Služby, ak by sa inak považovali za dôverné, ako je definované v tomto dokumente. Ďalej len "Dôverné informácie".
 2. Pokiaľ nie je v Podmienkach stanovené inak, my a vaša spoločnosť si navzájom zabezpečíme ochranu pred všetkými Dôvernými informáciami, ako sú definované v Podmienkach, a tieto Dôverné informácie sa budú používať výlučne na účely používania a poskytovania Služby.  My a Vaša spoločnosť súhlasíme, že vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme zabránili úniku alebo zneužitiu Dôverných informácií (okrem iného aj primeraným zabezpečením našich elektronických zariadení a komunikačných kanálov).
 3. Táto povinnosť zachovávať dôvernosť trvá, kým máte používateľský účet v Službe a 5 rokov po jej ukončení.
 4. Porušením povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k dôverným informáciám nie je prenos informácií tretím stranám (vrátane dôverných informácií), ktorý sa uskutočňuje na pokyn vašej spoločnosti. To zahŕňa najmä nasledujúce prípady:
  1. Ak prejavíte záujem o služby tretích strán, sme oprávnení poskytnúť tretej strane prostredníctvom služieb Green0meter tieto informácie: ID vašej spoločnosti, názov spoločnosti, meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby, NACE, produkt, o ktorý ste prejavili záujem.

7. ODKAZY NA STRÁNKY ALEBO SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

 1. Služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré sú mimo našej kontroly. Odkazy na tieto služby poskytujeme v dobrej viere a s overenými partnermi, ale nezodpovedáme za prevádzku alebo podmienky používania týchto webových stránok alebo služieb ani za žiadne škody alebo straty, ktoré vám vzniknú v súvislosti s ich používaním. Odporúčame vám, aby ste si vopred prečítali podmienky používania týchto webových lokalít alebo služieb. V prípade, že si poskytovanie služby vyžaduje prenos informácií tretej strane, budete požiadaní o súhlas s prenosom informácií.


8. PLATNOSŤ A UKONČENIE PLATNOSTI

 1. Máte právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť svoj hlavný účet Green0meter. Ak si želáte ukončiť svoj používateľský účet, a tým aj používanie platformy, kontaktujte nás na adrese [email protected].
 2. Ak nás požiadate o zrušenie svojho hlavného účtu Green0meter, môžete si zvoliť jeho pozastavenie na 30 alebo 60 dní pre prípad, že si to rozmyslíte. Po uplynutí týchto 30 alebo 60 dní bude vaše konto Green0meter zrušené.
 3. V prípade zrušenia hlavného používateľského účtu Green0meter.
  1. Vaše právo používať platformu Green0meter a hlavný používateľský účet vrátane všetkých pridružených používateľských účtov okamžite zaniká.
  2. Odstránime vaše údaje alebo váš obsah súvisiaci s vaším účtom Green0meter alebo inak ukončíme spojenie medzi vami a vaším účtom Green0meter (pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť uchovávať, vrátiť alebo previesť obsah alebo údaje vám alebo tretej strane, ktorú určíte).
  3. Stratíte prístup k svojmu obsahu a službám poskytovaným na platforme Green0meter. Je vašou povinnosťou zálohovať si dôležité údaje. Nie sme zodpovední za poskytovanie akýchkoľvek záloh vašich údajov.
 4. Spoločnosť Green0meter môže písomne ukončiť zmluvný vzťah bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede vašej spoločnosti.
 5. Sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť zmluvný vzťah s okamžitou platnosťou, a to najmä v závažných prípadoch (i) porušenia podmienok, našich zásad ochrany osobných údajov alebo akýchkoľvek platných právnych predpisov, (ii) vaša činnosť je spojená s trestnou činnosťou, (iii) máme podozrenie alebo zistíme akýkoľvek škodlivý softvér, kód alebo inú škodlivú činnosť vo vašom používateľskom účte, (iv) zistíme, že ste v konkurze, vstúpili ste do likvidácie alebo je proti vám začaté exekučné konanie.

9. ZÁRUKY A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI


 1. Spoločnosť Green0meter poskytuje Služby s primeranou starostlivosťou a zručnosťou. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti spoločnosťou Green0meter.
 2. Spoločnosť Green0meter nesie zodpovednosť len za porušenie podstatných zmluvných povinností alebo v prípadoch, keď to vyžadujú platné právne predpisy.
 3. Spoločnosť Green0meter, jej zástupcovia alebo právnici nenesú zodpovednosť za nepriame škody vrátane finančných strát, ako je napríklad ušlý zisk, pokiaľ spoločnosť Green0meter, jej zástupcovia alebo právnici nekonali s hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne.
 4. Obsah webovej stránky vrátane bezplatne poskytovaných výpočtov má len informačný a nezáväzný charakter a nepredstavuje auditovateľné výstupy. Spoločnosť Green0meter nezodpovedá za rozhodnutia, ktoré používateľ urobí na základe týchto informácií a výstupov.
 5. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny informácií na webovej stránke.
 6. Službu používate na vlastné riziko. Služba je poskytovaná tak, ako je a ako je k dispozícii. V súvislosti so Službou neposkytujeme žiadnu záruku. Najmä nezaručujeme, že (i) Služba bude fungovať bez prerušenia alebo nepravidelností, (ii) Služba bude bezpečná alebo dostupná v danom čase alebo na danom mieste, (iii) akékoľvek chyby alebo nedostatky v Službe budú odstránené, (iv) Služba neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty alebo (v) výstupy Služby budú spĺňať vaše požiadavky. Služba je navrhnutá a ponúkaná ako služba na všeobecné použitie, nie na konkrétne účely ktoréhokoľvek používateľa. Služba obsahuje len nástroje a funkcie výslovne uvedené v Podmienkach; ak Služba nemá žiadne ďalšie funkcie, nepovažuje sa to za vadu Služby. Služba nie je určená na používanie a nie je vhodná na používanie v prevádzkach, kde zlyhanie, oneskorenie alebo nepresnosť funkcií, údajov alebo obsahu služby môže mať za následok smrť, zranenie osôb alebo vážne poškodenie majetku alebo životného prostredia.
 7. Spoločnosť Green0meter nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak je takéto zlyhanie spôsobené okolnosťami, ktoré spoločnosť Green0meter nemôže ovplyvniť (ako sú pracovné spory, živelné pohromy, vojna alebo teroristické aktivity, úmyselné škody, nehody alebo dodržiavanie platných zákonov alebo vládnych nariadení). Spoločnosť Green0meter vynaloží maximálne úsilie, aby minimalizovala vplyv takýchto udalostí a splnila svoje povinnosti, ktoré neboli ovplyvnené.
 8. Ak spoločnosti Green0meter poskytnete nápad, návrh alebo spätnú väzbu, okrem iného vrátane nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnú väzbu k produktom a vylepšenia produktov (ďalej len "spätná väzba"), udeľujete spoločnosti Green0meter bez povinnosti zaplatiť vám akýkoľvek poplatok alebo licenčný poplatok alebo iný záväzok právo vytvoriť alebo nechať vytvoriť odvodené diela na základe vašej spätnej väzby alebo používať, zdieľať a komerčne využívať vašu spätnú väzbu akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Nebudete poskytovať Spätnú väzbu, ktorá podlieha licencii, ktorá vyžaduje, aby spoločnosť Green0meter poskytla licenciu na svoj softvér, technológiu alebo dokumentáciu tretím stranám, pretože obsahuje vašu Spätnú väzbu.
 9. Súhlasom s týmito podmienkami sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce pravidlá:
  1. Nebudete sa zapájať do nezákonných činností.
  2. Nepoužívať našu platformu na šírenie spamu.
  3. verejne nezobrazovať nevhodný obsah alebo iný materiál (vrátane napríklad nahoty, krutosti, pornografie, urážlivého jazyka, grafického násilia alebo trestnej činnosti) a nepoužívať služby na zdieľanie takéhoto obsahu.
  4. nezapájať sa do podvodných, falošných alebo zavádzajúcich činností (napríklad do získavania peňazí pod falošnou zámienkou, vydávania sa za niekoho iného, manipulácie so Službami s cieľom zvýšiť počet zobrazení alebo ovplyvňovania hodnotení a komentárov).
  5. Zámerne neobchádzať obmedzenia prístupu k Službám alebo ich dostupnosti.
  6. Nevykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť vás, Služby alebo iných používateľov (napríklad prenos vírusov, prenasledovanie, zverejňovanie obsahu propagujúceho terorizmus alebo násilný extrémizmus, nenávistné prejavy alebo propagáciu násilia voči iným osobám).
  7. Nevykonávať činnosti, ktoré porušujú súkromie iných používateľov.
  8. Nepomáhať iným porušovať tieto pravidlá.
 10. Vy (ako odškodňujúca strana) nás bezodkladne odškodníte, vrátane našich pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov a iných spolupracujúcich osôb, za všetky straty a výdavky (okrem iného vrátane poplatkov za právne zastupovanie, mimosúdnych nákladov, výdavkov na súdne spory, škôd, pokút, vyrovnaní atď. ) vyplývajúce z akéhokoľvek správneho konania, sporu alebo súdneho sporu, ktorý proti nám vznesie tretia strana v dôsledku vášho nesprávneho používania Služby alebo iného nedodržania Podmienok, platného zákona o ochrane osobných údajov, zásad ochrany osobných údajov alebo platných právnych predpisov.
 11. Každá zmluvná strana vyhlasuje, že (i) bude vždy dodržiavať platné zákony proti podplácaniu a praniu špinavých peňazí a (ii) nepodnikne priamo ani nepriamo žiadne kroky, ktoré by druhú zmluvnú stranu alebo ktorúkoľvek z jej pridružených spoločností vystavili riziku trestného činu za porušenie platných zákonov proti podplácaniu alebo praniu špinavých peňazí.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky časti týchto podmienok sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
 2. Podmienky môžeme kedykoľvek jednostranne zmeniť (i) s ohľadom na platné právne predpisy, okrem iného vrátane zmeny platných právnych predpisov; (ii) v dôsledku odporúčaní alebo usmernení podľa platných právnych predpisov; (iii) na účely rozvoja služby; (iv) z technických dôvodov; (v) na základe prevádzkových požiadaviek; alebo (vi) v dôsledku zmeny Podmienok v prospech Používateľa.
 3. O zmene Podmienok vás budeme informovať najmenej 15 dní vopred, a to zverejnením nových Podmienok na našej webovej stránke a oznámením prostredníctvom vášho používateľského účtu alebo e-mailu.
 4. Ak budete používať Služby po dátume účinnosti nových Podmienok, bude sa mať za to, že ste so zmenenými Podmienkami súhlasili. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, máte možnosť prestať používať Služby a zrušiť svoj používateľský účet. V prípade, že tak neurobíte, spoločnosť Green0meter si vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah vrátane zrušenia vášho používateľského účtu do 60 dní od vyjadrenia vášho nesúhlasu.
 5. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z používania Služby a Podmienok alebo v súvislosti s nimi sa riadia zákonmi Českej republiky. Akékoľvek spory medzi vami a nami budú riešené zmierom. Ak sa nám obom nepodarí vyriešiť spor zmierom, všetky takéto spory vyplývajúce z Podmienok a/alebo používania Služby alebo v súvislosti s nimi budú s konečnou platnosťou rozhodovať miestne príslušné súdy Českej republiky. Ak súd alebo rozhodca rozhodne, že nemôžeme vymáhať časť týchto Podmienok tak, ako je uvedené v tomto dokumente, môžeme tieto Podmienky nahradiť čo najpodobnejšími podmienkami, ktoré sú vymáhateľné podľa platných právnych predpisov.
 6. To, že nevykonáme alebo nevymôžeme niektoré ustanovenie Podmienok alebo niektoré z našich práv podľa Podmienok, sa nebude považovať za vzdanie sa budúceho vymáhania tohto alebo iného ustanovenia alebo práva.
 7. Naša komunikácia bude prebiehať v českom alebo anglickom jazyku, predovšetkým elektronicky, prostredníctvom vášho používateľského účtu, e-mailu alebo iných kontaktov dostupných na našej webovej stránke. Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj zaslanie elektronickej správy s jednoduchým elektronickým podpisom.
 8. Práva a povinnosti dohodnuté v bodoch 2.6, 3.9, 3.10, 9.8, 10.5 a 11.8 a v bodoch 5 a 6 zostávajú v platnosti aj po ukončení poskytovania služby.
 9. Podmienky môžu byť preložené do iných jazykov, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi jazykovými verziami Podmienok má prednosť česká verzia.
 10. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Podmienok, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Dátum aktualizácie: 1.10.2023